Σχέδιο Χορηγιών «Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις» – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωστοποίησε την έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις».

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για ενθάρρυνση της μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέσω της υποβολής ειδικών εγγράφων και μελετών και απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Μεγάλες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται για τις Μεγάλες επιχειρήσεις στο 60% και μέχρι τις €18.500, για τις Μεσαίες επιχειρήσεις στο 70% και μέχρι τις €15.500 και για τις Μικρές επιχειρήσεις στο 80% και μέχρι τις €11.500, του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των ακόλουθων:

 

  1. Σχέδιο Παρακολούθησης των Εκπομπών Αερίων Του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ) που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
  2. Έκθεση Απογραφής ΕΑΘ του Έτους Αναφοράς (μέσος όρος 2022 – 2023).
  3. Έκθεση Επαλήθευσης της Απογραφής ΕΑΘ του Έτους Αναφοράς (μέσος όρος 2022-2023).
  4. Σχέδιο Δράσης μείωσης ΕΑΘ που να προνοεί και την πρόβλεψη ΕΑΘ για κάθε δράση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης του Δικαιούχου μέχρι το 2030.
  5. Έκθεση Επικύρωσης για κάθε δράση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2030.

 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €5.000.000 ενώ σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 29/02/2024 μέχρι τις 19/04/2024.

 

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, με την ένδειξη «Αίτηση στο Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις», όπως προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τα ενδιαφερόμενα Μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα: 22408955, 22408919 και 22408987 ή στο email: supportscheme@environment.moa.gov.cy

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα του σχεδίου.

 

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest