Ανακοίνωση ΥΕΕΒ για Έναρξη Υποβολής Προτάσεων – Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας στις ΜΜΕ

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου σας ενημερώνει ότι το ΥΕΕΒ ανακοίνωσε πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Χορηγιών για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1R4 του ΣΑΑ, ανέρχεται στα €14,4 εκατομμύρια.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 9 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11.59 μ.μ.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.meci.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου.

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη των νέων και υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης νέων επενδύσεων κυκλικής οικονομίας, ούτως ώστε να καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας για καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στη μετάβαση ή την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης στη βάση ενός κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Το μέγιστο συνολικό ποσό χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση ανέρχεται σε €400.000.

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και της παραγωγής του οίνου και ξυδιού από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου πιο κάτω, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, καθώς και άλλα έντυπα ή έγγραφα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867247 και 22867284.

Δείτε ΕΔΩ τον Οδηγό Σχεδίου

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest