Αναθεώρηση Κανονισμών (ΕΕ) Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Αγαπητά Μέλη,

Σας κοινοποιείται η εγκύκλιος του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με την αναθεώρηση των Κανονισμών (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η εγκύκλιος αναφέρεται σε αναθεώρηση των Κανονισμών De Minimis για τις χορηγίες προς επιχειρήσεις και συνοπτικά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω αλλαγές:

 

  • Γενικός Κανονισμός De Minimis
    • Από 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο ανά ενιαία επιχείρηση για περίοδο τριών ετών (κυλιόμενη τριετία) από €200,000 στις €300,000.
    • Ευθυγράμμιση του ορίου για τα Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές για λογαριασμό τρίτων με το όριο των €300,000.

 

  • Κανονισμός De Minimis για τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
    • Από 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο ανά ενιαία επιχείρηση για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από €30,000 σε €40,000. Η μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα καλύπτεται από τον Γενικό Κανονισμό De Minimis (€300,000).

 

Διευκρινίζεται ότι τα νέα αυξημένα όρια ξεκινούν από την τριετία 2022-2024 και οι ενιαίες επιχειρήσεις δικαιούνται εντός του 2024 το υπόλοιπο της ενίσχυσης μέχρι το μέγιστο νέο όριο της κάθε κατηγορίας.

 

 

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest