Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι, ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2023, καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και τους Συνεταιρισμούς καθώς και τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, όπως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 καταχωρίσουν τα στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρεί το Τμήμα, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ή/και η έναρξη ποινικής διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι με την έναρξη της τελικής λύσης θα δοθεί χρόνος ενός (1) μηνός για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης και θα έχουν μεταφερθεί στο τελικό σύστημα, από όλες τις οντότητες. Εντός της περιόδου αυτής θα πρέπει επίσης να καταχωρισθούν τόσο τα αιτήματα για εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών όσο και οι λόγοι άσκησης δέουσας επιμέλειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest