Εγκατάσταση Συστήματος Αυτοματισμού και Ελέγχου σε Συστήματα Θέρμανσης και Κλιματισμού

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Σύμφωνα με τα άρθρα 10(7) και 11(6) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμου του 2006 (Ν. 142(I)/2006), ενημερώνεστε ότι έως την 1η Ιανουαρίου 2025 όλα τα κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και έχουν συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 290 kW, πρέπει να εξοπλιστούν με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, τα οποία να επιτρέπουν:

α) τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης ενέργειας,

β) τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστημάτων του κτηρίου και ενημερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων ή της τεχνικής διαχείρισης του κτηρίου σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και

γ) την επικοινωνία με διασυνδεδεμένα τεχνικά συστήματα κτηρίου και άλλες συσκευές εντός του κτηρίου και τη διαλειτουργικότητα με τεχνικά συστήματα κτηρίου διαφορετικών κατοχυρωμένων τεχνολογιών, μηχανισμών ή κατασκευαστών.

Η πιο πάνω απαίτηση του Νόμου είναι μέρος των πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζονται με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που οφείλεται στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 η Υπηρεσία Ενέργειας θα διεξαγάγει έλεγχο συμμόρφωσης με τη σχετική πρόνοια του Νόμου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών κ. Κρίστη Γιάλλουρο, στο cyiallouros@meci.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22409411.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest